ራዕይያችን

2017 .ምበአገሪቱዉስጥየላቀናተመራጭየግዥናንብረትማስወገድአገልግሎትሰጪተቋምመሆን፣

ተልዕኮ

የመንግስትመስሪያቤቶችየሚጠቀሙባቸውንየጋራመጠቀሚያዕቃዎችናአገልግሎቶችእንዲሁምአገራዊስትራቴጂካዊጠቀሜታያላቸውንግዥዎችመፈጸም፣ቀልጣፋናዉጤታማየንብረትማስወገድአገልግሎት፣ምክርእናድጋፍመስጠት፣እንዲሁምለግሉዘርፍጭምርእገዛማድረግ፡፡

 

x§¥ãC

h. ymNGST mS¶Ãb@èC y¸-qÑÆcWN tmúúY :”ãC አገልግሎቶች XNÄ!h#M xg‰êEST ‰t&©!êE -q»¬ çcWN :”ãCÂxgLGlÖèC kkFt¾ G™ y¸gßWN x!÷ñ¸ÃêE -q»¬ b¸ÃSgtmÈÈêU btgb!Wg!z@ btflgW _‰T XNÄ!qRb# ¥SÒL½

l. b>Ã+ XNÄ!wgÇ Wún@ yts-ÆcW ymNGST mS¶Ãb@èC NBrèC btq§-f xμ*“N btmÈÈêU XNÄ!wgÇ ¥SÒL½

/. lmNGST yL¥T DRJèC b:” xgLGlÖT G™ XNÄ!h#M bNBrT ¥SwgD rgD Xg² ¥DrG½

ስለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ